Kwaliteit

Saskia Wiersma is als orthopedagoog-generalist lid van de NVO(Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) Zij is gebonden aan de beroepscode en de algemene voorwaarden van de NVO. De beroepscode beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen. Saskia is geregistreerd bij de SKJ(stichting kwaliteitsregister jeugd). Ook heeft zij het Kikker Keurmerk van de Academie voor Mindful Teaching.

Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die ik over u heb vertrouwelijk is.
Er wordt een korte verslaglegging bijgehouden van de sessies in een dossier. Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage.

Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor u, als cliënt, vind ik erg belangrijk. Mocht er in mijn werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, wilt u dit dan met mij proberen te bespreken. Ik zal mijn uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de NVO.

Vergoedingen

Young minds & more heeft momenteel nog geen afspraken met de gemeente of zorgverzekeraars. Voor nu betekent dat, dat uzelf de kosten van de begeleiding en trainingen dient te betalen. Begeleiding (activerende) kan betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).
De volgende codes kunnen u helpen bij het verkrijgen van een mogelijke (gedeeltelijke) vergoeding.
Registratie NVO: 7014
Persoonlijk AGB code: 94-014162
AGB code praktijk: 94-062181

Gezag

Indien u gescheiden bent en u heeft beiden gezag over uw kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd.

Klik hier voor het toestemmingsformulier.

Afspraak afzeggen

Gemaakte behandelafspraken kunnen altijd kosteloos verzet worden naar een ander tijdstip of worden geannuleerd, mits dit gebeurt ten minste 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Een bericht van verhindering kan telefonisch (via de voicemail) en per e-mail worden doorgegeven.